Política de privacitat

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d’aquesta pàgina web estarà subjecte al que estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa d’aplicació. L’accés i utilització dels serveis proporcionats en aquesta pàgina web suposa l’acceptació d’aquesta “Política de Privacitat” per part dels usuaris.

Les dades de caràcter personal que es recaptin i tractin a través d’aquesta seu electrònica tenen com a finalitat la prestació dels serveis proporcionats en la mateixa, els sol·licitats pels usuaris, gestionar la relació comercial amb l’usuari i per a finalitats publicitàries i/o estadístiques. En aquest sentit, les dades personals facilitades pels usuaris, ja sigui a través de correu electrònic com mitjançant l’ús dels formularis web existents en aquesta seu electrònica, seran tractats, tal com estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de forma confidencial i per les finalitats estrictament establertes anteriorment.

En compliment del que disposa el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que es sol·licitin als usuaris seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recapten. En tot cas, els Usuaris seran responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que proporcionin, així com de qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades facilitades i els possibles perjudicis que d’elles es derivin.

Mitjançant el subministrament de les seves dades personals en qualsevol de les seccions d’aquesta seu electrònica, l’usuari autoritza el tractament de les seves dades personals, tractament del que és responsable Barea & Zango.

Les dades personals dels usuaris seran tractades amb les mesures de seguretat necessàries d’acord amb el que preveu el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix, es garantirà la confidencialitat de les dades i no es comunicaran a tercers fora dels casos necessaris per gestionar els serveis proporcionats a través d’aquesta pàgina web.

Qualsevol usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, supressió i oposició sobre les seves dades personals, dirigint-se per escrit a Barea & Zango, al carrer Comte d’Urgell, 240, 1ºB de Barcelona (08036) o mitjançant el correu electrònic info@bareazango.com.

El titular disposa també de la possibilitat d’aconseguir, en un format electrònic organitzat i habitualment emprat, una còpia de les dades que siguin objecte de tractament, perquè els pugui transmetre a un altre responsable de tractament sense impediments.

Així mateix, l’usuari autoritza que Barea & Zango conservi les seves dades personals mentre es mantingui la relació contractual corresponent, així com per a les finalitats estadístiques i/o publicitàries que es derivin de les nostres Newsletter, o fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables per a les obligacions legals oportunes.