Canvis en el pagament de la plusvàlua municipal

Si bé ja vam explicar en un anterior article els principals conceptes de la plusvàlua municipal, avui detallem els canvis en els mètodes de càlcul que ha implantat el Govern.

Recordem que la plusvàlua és el tribut que grava l'increment de valor que ha tingut un terreny mentre una persona ha estat propietària del bé immoble, ja sigui pis, local, plaça d'aparcament o qualsevol altre tipus de bé immoble.

Fins ara, per calcular l'impost es tenia en compte el valor cadastral del terreny transmès i la quota resultava d’aplicar un coeficient a aquest valor cadastral.

L'esmentat coeficient resultava de multiplicar els anys de tinença del bé (temps transcorregut entre l'adquisició i la transmissió del bé) per un percentatge fixat anualment per cada ajuntament. D'això se n'obtenia una base imposable a la qual se li aplicava un gravamen establert pel consistori de fins al 30%.

Segons la sentència del Tribunal Constitucional, el mètode de càlcul de l'impost allotjava resultats realment allunyats dels valors reals de mercat, creant rebuig amb el sistema de càlcul a la pràctica i, per tant, la nul·litat de l'impost.

Canvis introduïts pel Govern

Segons el nou Reial Decret llei, s'han introduït dues opcions de càlcul per determinar la quota a pagar i és el mateix contribuent qui escull l'opció que més li convingui.

Una de les opcions és obtenir la quota a pagar multiplicant valor cadastral de terreny per uns nous coeficients que seran actualitzats de forma anual i aprovats pels ajuntament i no podran excedir els límits establerts sobre la base dels anys de tinença del bé.

L'altra opció, la que sembla a priori la més lògica, resulta de la diferència entre el preu de venda i el preu d'adquisició.

Estaran exempts de pagar l'impost els contribuents que no obtinguin guany patrimonial amb la venda de l'immoble. Per fer-ho han de justificar documentalment que el valor del terreny no es veu augmentat declarant la transmissió, aportant els títols d'adquisició i transmissió.

Una altra modificació introduïda és l'aplicació del gravamen a les plusvàlues generades en períodes inferiors a un any (les obtingudes comprant i venut un terreny urbà en aquest termini de temps).

És possible reclamar pagaments de plusvàlua anteriors a la modificació de la llei?

El Reial decret llei no té efecte retroactiu, de manera que no es permeten reclamacions de plusvàlues ja fermes o que no es trobessin recorregudes a la data de la sentència, és a dir, el 26 d'octubre de 2021 passat.