Com actuar davant d’un veí morós a la nostra comunitat

Cada vegada és més freqüent que en les Comunitats de Propietaris ens trobem amb que algun dels veïns deixa d'abonar la seva quota de participació a les despeses comunes, dificultant significativament el bon funcionament de la Comunitat.

En aquest cas, què podem fer per reclamar les quantitats degudes als propietaris morosos? A continuació, detallarem els passos principals a seguir per procedir a la seva reclamació.

1. Convocar i celebrar una Junta de Propietaris

En primer lloc, per procedir a reclamar el deute a un propietari morós, haurem de convocar una junta en què s'acordi en un dels punts de l'ordre del dia, aprovar la liquidació del deute d'aquell o aquells propietaris que tinguin rebuts pendents amb la Comunitat. En aquesta liquidació s'haurà de detallar la data, el concepte i l'import de cada rebut. Així mateix, caldrà fer constar que la Comunitat de Propietaris atorga plenes facultats a la Presidència per reclamar judicialment aquests imports i, si escau, efectuar la reclamació a través de l'advocat i procurador que amb aquesta finalitat designi.

El primer pas per a procedir a reclamacions de deutes, és convocar una Junta i que un dels punts de l’Ordre del Dia sigui l’aprovació de la reclamació del deute d’aquell o aquells propietaris on es faci constar detalladament el concepte, import i data de cada rebut pendent.

2. Notificar l'acta al propietari morós

L'acta s’haurà d'enviar al propietari en qüestió en el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la reunió de la junta. Aquest enviament s'ha de fer a l'adreça comunicada pel propietari a efectes de notificacions, i si no, a l'adreça del departament (pis o local) que pertany a la Comunitat. Si els dos intents resulten infructuosos, s'haurà de notificar l'acta mitjançant la seva col·locació al tauler d'anuncis de la comunitat o en un lloc visible d'ús general habilitat a l'efecte, que produirà plens efectes jurídics un cop transcorreguts com a mínim tres dies des de la seva col·locació.

3. Enviar un burofax de reclamació extrajudicial al propietari morós

Prèviament a recórrer a la via judicial, caldrà requerir mitjançant burofax amb justificant de recepció el pagament de les quantitats degudes al propietari morós, donant-li un termini prudencial (entre 5 i 7 dies) perquè procedeixi al seu abonament.

Un cop enviat burofax al propietari morós, se li ha de donar un termini prudencial d’entre 5 i 7 dies perquè pugui abonar el deute.

4. Emetre un certificat del deute liquidat i aprovat en Acta

Si el propietari no paga el deute en el termini requerit, per recórrer a la via judicial cal que qui faci les funcions de Secretari de la comunitat, amb el vist i plau del president, emeti un certificat de l’impagament de les despeses comunes. En aquest certificat s'ha de fer constar l'existència del deute i el seu import, la manifestació que el deute és exigible i que es correspon de forma exacta amb els comptes aprovats per la junta de propietaris, i, finalment, es farà constar que s’ha efectuat el requeriment de pagament previ al propietari deutor.

5. Acudir a la via judicial

Un cop haguem efectuat tots els passos anteriors, ja podrem iniciar la via judicial. Per a això podrem acudir al procediment monitori, que la utilització, a més de ser més àgil i ràpida que la resta dels procediments declaratius, garanteix que la Comunitat pugui recuperar les costes judicials, independentment de la quantia que es reclami.

Un dels principals avantatges d'aquest tipus de procediment és que, un cop admesa la demanda i requerit de pagament el propietari morós, aquest disposa d'un termini de 20 dies per oposar-se o pagar, de manera que, si no ho fa, això ens permetrà que puguem acudir directament a l'execució forçosa, on es podran embargar els béns del propietari fins que s'aboni totalment el deute reclamat.

Si li ha interessat aquest article, i la seva finca o comunitat es troba afectada per la morositat d'algun dels seus veïns, des de l'equip d'advocats de Barea & Zango el podem ajudar a recuperar els deutes de la seva Comunitat. Contacti'ns

Escrit perMònica Mateu MiñarroAdvocada.
Font/s:
  • Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reials. Articles 553-33 i ss relatius a la Propietat horitzontal simple
  • Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. Artículo 9.
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Artículos 812 y ss.
  • SEDE JUDICIAL ELECTRONICA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Procedimiento monitorio - https://bit.ly/3sUc2wr