Com desvincular la meva assegurança de la llar de la hipoteca?

L'assegurança de llar és obligatòria quan es sol·licita una hipoteca per comprar un habitatge.

Anteriorment, els bancs obligaven a contractar amb la seva entitat l'assegurança de casa però des de fa uns anys, amb la llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, això ha canviat.

Què diu la llei respecte a l'obligació de contractar assegurances amb el mateix banc on demanem la hipoteca

La Llei 5/2019 de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari estableix que les entitats bancàries no poden exigir la contractació de les seves assegurances per a la concessió de la hipoteca, però sí que poden exigir que es tingui una assegurança de danys que cobreixi l'habitatge hipotecat.

De la mateixa manera, tampoc no poden obligar a comprar diverses assegurances vinculades a la hipoteca com, per exemple, l'assegurança de vida. Així ho assenyala al Preàmbul IV del Capítol II, secció 2a de la mateixa Llei: Es prohibeixen, en segon lloc i amb caràcter general, les vendes vinculades, és a dir, vendes de paquets integrats pel préstec i altres productes, quan el contracte de préstec no s'ofereixi al prestatari també per separat (article 17)”.

D'aquesta manera es pretén posar fi a les pràctiques abusives de l'entitat financera quan obliga el client a contractar una assegurança, amb una quota que pot arribar a ser fins a un 60% més cara que als lliures competidors i a través d'una companyia asseguradora que, normalment, estarà vinculada al banc.

Per a la concessió d’una hipoteca, la entitat bancària pot exigir que asseguri l’habitatge hipotecat amb una assegurança de danys, però no pot exigir la contractació amb la seva entitat.

A l'assegurança de vida, per exemple, en cas de mort, l'entitat bancària pot reclamar el pagament als avaladors o als hereus en comptes de l'entitat asseguradora. A la sentència 19/02/2004 el Tribunal Suprem preveu que es tracta d'una pràctica abusiva d'acord amb l'article 1258 del codi civil.

La mateixa Direcció General d'Assegurances adverteix de “quan es subscriu un préstec amb garantia hipotecària no hi ha obligació legal per al prestatari de contractar una assegurança”.

Així que, com s'ha dit anteriorment, tant en el cas de l'assegurança de l'habitatge com en el de vida vostè pot triar qualsevol companyia asseguradora. Això sí, en tots dos casos el beneficiari ha de ser el banc que li concedeix el préstec hipotecari.

Quin valor econòmic s'ha d'usar com a referència?

Quant al valor econòmic que es faci servir com a referència per calcular l'import de l'assegurança, la Llei 2/1981 de Regulació del Mercat Hipotecari, estableix a l'article 8 que “els béns hipotecats hauran d'estar assegurats contra danys pel valor de taxació, en les condicions que reglamentàriament es determinin”.

D'altra banda, el Reial decret 716/2009, estableix a l'article 10.1 que “els béns sobre els quals es constitueixi la garantia hipotecària hauran de comptar amb una assegurança contra danys adequada a la naturalesa dels mateixos” i que “la suma assegurada haurà de coincidir amb el valor de taxació del bé assegurat exclòs el valor dels béns no assegurables per naturalesa, en particular el sòl”.

En haver regulat el mercat hipotecari, les entitats bancàries tenen la dinàmica d'oferir bonificacions si es contracta l'assegurança de la llar amb ells. A més de l'únic pagament de l’assegurança esmentada. D'aquesta manera s’asseguren que el client no desvincularà l'assegurança mentre duri el préstec ja que, si ho desvinculés, perdria aquesta bonificació i incrementaria les seves quotes mensuals.

Com era d’esperar, les entitats bancàries han creat noves estratègies després de la regulació del mercat hipotecari, ofertant bonificacions per a aquelles persones que contracten l’assegurança de llar amb la seva entitat.

Hi ha permanència a l'assegurança de la llar amb la hipoteca?

En cas que contractem qualsevol assegurança amb la pròpia entitat bancària, és possible que no ens sentim satisfets amb l'assegurança contractada, ja sigui perquè és més car que en altres companyies, perquè no ens atenen adequadament o perquè no solucionen encertadament els sinistres que es produeixen.

No importa quin sigui el motiu, vostè pot desvincular-se de l’assegurança en qualsevol moment si ho estima oportú. Això sí, complint els preceptes que es detallen a continuació.

Dos simples passos per desvincular una assegurança

El més raonable és, en primer lloc, comparar diverses companyies. Des de Barea & Zango podem ajudar a trobar una assegurança de llar que s'adeqüi a les seves necessitats.

Un cop escollida la companyia asseguradora, el següent pas seria sol·licitar l'anul·lació de l'assegurança actual amb un mes d'antelació. Per a aquest i altres casos, és més que aconsellable llegir detingudament les clàusules de l'assegurança contractada.

En segon lloc, consulti al seu banc com li afectaria econòmicament la pèrdua de la bonificació.

Si no li convé fer el canvi d'assegurança per la pèrdua d'una possible bonificació però tot i així vol canviar de companyia, pot sol·licitar una reducció de l'assegurança i deixar-la al mínim risc, és a dir, amb la cobertura de danys que protegeixi el continent. Aleshores podrà contractar amb una altra companyia la resta dels riscos que decideixi cobrir.

Si vol anul·lar-la completament, es pot trobar en cas que el banc no li concedeixi l'anul·lació fins que no tingui una assegurança contractada. Lògicament, la nova asseguradora no li donarà còpia del contracte fins que no hagi contractat. Aleshores ens trobem amb el dilema de no poder demostrar que ja es disposa d'un contracte d'assegurança amb una altra companyia i és possible que el banc renovés un altre any més l'assegurança que té amb ells.

Arribats a aquest punt, el suggeriment és que la data de formalització de la nova assegurança sigui una mica anterior a la del venciment de la pòlissa bancària. D'aquesta manera, vostè pot presentar aquest document al seu banc i així procedir a anul·lar la pòlissa que hi tingui contractada amb ells.

Com a recomanació final i atès que aquest és un tema complex que requereix la revisió de cada cas, li recomanem que ens consulti i expliqui el seu cas. A Barea & Zango estarem encantats d'ajudar.

Escrit perJulia Alabarce PáezAtenció al client.
Font/s:
  • Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario: https://bit.ly/3AiflnH
  • Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero: https://bit.ly/3AgnSaw