Deduccions a l’IRPF per inversions en eficiència energètica

Espanya té reptes importants en matèria de millora de l'habitatge quant a eficiència enèrgica. Segons les dades del darrer Cens de Població i Habitatges de l'Institut Nacional d'Estadística, més de la meitat dels edificis residencials és anterior al 1980 i si s'analitza la qualitat dels edificis existents a partir de la qualificació energètica, s'observa que més del 81% se situa a les lletres E, F o G, en termes d'emissions, augmentant aquest percentatge fins al 84,5% en el cas del consum energètic, cosa que posa de manifest l'important potencial de la rehabilitació energètica.

Per això, el Govern ha creat un Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a la consecució d'objectius mediambientals en què s'estableix la creació de mesures per impulsar la rehabilitació residencial.

Entre aquestes mesures es troben tres noves deduccions aplicables a la Declaració de la Renda de 2021, 2022 i 2023. Es tracta de deduccions temporals per obres de rehabilitació per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges i d'edificis residencials:

 1. Deducció per obres de millora que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració.
 2. Deducció per obres de millora que redueixin el consum d’energia primària no renovable.
 3. Deducció per obres de rehabilitació energètica d’edificis d’ús predominant residencial.

Aquestes deduccions s'aplicaran sobre les quantitats satisfetes des del 6 d'octubre del 2021 (data de l'entrada en vigor del Reial decret llei 19/2021, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació d’edificis en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència), fins al 31 de desembre del període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica. Tindran dret a aquestes, els propietaris que compleixin les condicions i requisits que s'indiquen en els apartats següents.

Una de les mesures preses pel Govern, per tal d’arribar a la consecució d’objectius mediambientals, són tres noves deduccions aplicables a la Declaració de la Renda per a les campanyes de 2021, 2022 i 2023. Es podran deduir en els casos següents d’obra de millora: reducció de la demanda de calefacció i refrigeració, reducció del consum d’energia primària no renovable i per obres de rehabilitació energètica d’edificis de predominant ús residencial.

Habitatges que donen dret a les deduccions

En el cas de la deducció per reduir la demanda de calefacció i refrigeració i la deducció per reduir el consum d’energia primària no renovable, els habitatges que donaran dret a deducció seran:

 • L'habitatge habitual del contribuent.
 • Els habitatges arrendats per a ús com a habitatge o expectativa de lloguer (cal llogar abans de 31/12/23). Entenent com a “ús per a habitatge” el que disposa l'article 2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans (LAU): “edificació habitable la destinació primordial de la qual sigui satisfer la necessitat permanent d'habitatge de l'arrendatari”.

Queden excloses:

 • Les parts dels habitatges afectats per activitat econòmica.
 • Places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines, instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.
 • Altres habitatges a disposició dels seus propietaris que no estiguin arrendats o amb expectatives de lloguer.

En el cas de la deducció per a rehabilitació energètica d’edificis serà aplicable a tot tipus d’habitatges de propietat, incloses les places de garatge i trasters adquirits conjuntament. Així mateix, queden exclosos els habitatges afectes a activitats econòmiques.

Termini per realitzar les obres i abonar-les

El termini per a la realització de les dites obres i satisfer el pagament per les mateixes, actualment està limitat a les dates següents:

 • Des del 06-10-2021 fins al 31.12.2022 per a les dues primeres deduccions.
 • Des de 06.10.2021 fins a 31.12.2023 per a la tercera deducció.

El termini per poder realitzar les obres i satisfer-ne el pagament haurà d’estar dins d’aquests terminis: en el cas d’obres per reducció de la demanda de calefacció i refrigeració i reducció del consum d’energia primària no renovable, des del 06.10.2021 fins al 31.12.2022 i per obres de rehabilitació energètica d’edificis de predominant ús residencial, des del 06.10.2021 fins al 31.12.2023.

Període impositiu en què es pot practicar la deducció

Per acreditar el compliment dels requisits exigits cal expedir un certificat d'eficiència energètica abans de les obres i un altre posterior a les mateixes.

El període impositiu en què es practicarà la deducció, a la declaració de la Renda, vindrà determinat per la data d'expedició del certificat de final d'obra i haurà de ser emès abans de l'1 de gener de 2023.

En el cas de la deducció per rehabilitació energètica d'edificis, els períodes impositius seran: 2021, 2022 i 2023, en relació amb les quantitats satisfetes en cadascun, sempre que s'hagi expedit, abans de la finalització del període impositiu en què s'ha de practicar la deducció, el certificat d'eficiència energètica.

El certificat expedit després de les obres, en tot cas, haurà de ser expedit abans de l'1 de gener del 2024.

Reducció que s'ha d'acreditar al Certificat Eficiència Energètica

En el cas de la deducció de calefacció i refrigeració, el Certificat d’Eficiència Energètica ha d’acreditar com a mínim una reducció del 7%. Pel que fa a la deducció per reduir el consum d'energia primària no renovable i la de rehabilitació energètica, l’indicador de consum d’energia primària no renovable ha de ser almenys un 30% o s’ha d’obtenir una qualificació energètica “A” o “B” (certificat d’eficiència energètica de l’habitatge posterior a les obres respecte de l'anterior).

Bases i percentatges de les deduccions

La base de deducció vindrà determinada per les quantitats satisfetes per la realització de les obres que es paguin per qualsevol mitjà exclosos els lliuraments de diners. Per a obres realitzades per les comunitats de propietaris, la base serà el resultat d'aplicar a les quantitats satisfetes per la comunitat el coeficient de participació del contribuent. Les quanties seran les següents:

 • Per a calefacció i refrigeració: 20% sobre la base màxima de 5.000 euros.
 • Per consum d'energia primària no renovable: 40% sobre la base màxima de 7.500 euros.
 • Per a obres de rehabilitació energètica d'edificis: 60% sobre la base màxima de 5.000 euros, amb el límit pluriennal (base acumulada) de 15.000 euros.
Escrit perSonia Álvarez CampàCol·laboradora externa.
Font/s:
 • BOE. Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: https://bit.ly/3cOpm3k
 • BOE. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: https://bit.ly/3QmI5AS
 • Agencia Tributaria. Deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas: https://bit.ly/3QtRDdu