Humitats en un habitatge comunitari, qui s’ha de fer càrrec?

Les humitats a l'interior d'un habitatge no només poden denotar alguna deficiència en el bloc sinó també un problema a l'interior d'un habitatge. Aquest fet pot induir a errors i disputes pel que fa a qui ha d’atendre-ho. Per això ens sembla il·lustratiu plantejar-ho amb exemples.

Tipus d'humitats

Suposem que la humitat està en un pis, entitat que forma part com una més dins d'una finca o comunitat de propietaris. Entenem una comunitat com un organisme en el qual la suma de cadascuna de les seves entitats conforma la totalitat de la mateixa. Això vol dir que en cas de filtracions o trencaments que causin humitats hem d’analitzar-les i dividir-les en dues tipologies:

  • Humitats en una entitat d'origen privatiu: aquest tipus d'humitats tenen el seu origen en una altra entitat privativa i la seva causa en un trencament de conduccions d'un habitatge confrontant o superior en banys, cuines, aires condicionats, oblit d'aixetes o altres circumstàncies semblants. En aquest cas l'administració ha d'informar a l'entitat causant i la privativa que ho posin en coneixement de les seves respectives assegurances perquè siguin elles les que intervinguin en la solució a aquest problema d'humitats.
  • Humitats en una entitat d'origen comunitari: poden tenir el seu origen en un element comunitari i la seva causa en un trencament de baixant comunitari, ja sigui intern o vist, un muntant general, un porus o esquerda de la façana, mal estat de la coberta de l'edifici, etc. En aquest cas és l'administració qui ha de cursar el comunicat amb l'assegurança comunitària, que ha d'esmenar l'origen de les humitats en cas de tenir cobertura.

Hem de distingir entre humitats d'origen privatiu i les que tenen el seu origen en un element comunitari.

En aquest segon cas els danys s'han de gestionar de forma comunitària pel que fa al seu cost, però poden reparar-se per mitjà d'un industrial particular de l'entitat, l'assegurança privativa o bé per mitjà d'un reparador designat per la comunitat.

Quan prescriuen els danys?

En temes de danys produïts per l'aigua, hi ha temps de prescripció i per això s’ha de ser àgil en el moment de comunicar i establir els temps de reclamació d'aquests danys. A Catalunya el termini estipulat per a la prescripció de danys per aigua és de 3 a 5 anys, per la qual cosa transcorregut aquest temps des que es repara l'origen d'unes humitats fins que es reclama el cost dels danys no ha d'excedir el termini per a que no prescrigui.

A Catalunya, els danys causats per aigua tenen un termini de prescripció que pot anar des dels 3 fins als 5 anys, segons sigui el cas.

Qui s'ha de fer responsable?

Podem obrir un debat extens pel que fa al tràmit d'atenció de danys per part de les asseguradores, ja que aquestes cobertures, aniran sempre subjectes a l'articulat subscrit i les garanties contractades amb l'entitat asseguradora en cada cas, però el que si podem dir amb seguretat és que, pel que fa a l'atenció d'unes humitats en cas que aquestes apareguin en una entitat o pis que formi part d'una comunitat o finca, sempre anirà en funció de quan es determini l'origen i la causa.

La responsabilitat civil d'aquests danys sempre serà pel causant, sense perjudici del condicionat de qualsevol pòlissa d'assegurances. És a dir, que en el cas que l'assegurança de la comunitat no tingui cobertura per a una conducció externa en cas de trencament això no desempara al perjudicat de l'habitatge al que aquesta ruptura li ha afectat provocant una sèrie d'humitats a l'interior del seu habitatge.

A manera de resum i deixant altres peculiaritats que poguessin ser abordades en altres articles d'interès relacionat amb aquest assumpte, les humitats en un habitatge poden ser reparades per diferent intervinents com ara, l'entitat asseguradora de l'habitatge, el propietari, l'assistència de l'assegurança comunitària o tècnics designats per l'administrador, però el cost dels danys materials que s'han causat en cap cas poden ser sufragats per l'afectat sinó pel causant.

Escrit perJordi Grau AlmendrosGestor d'Incidències
i Sinistres.
Font/s: