Els efectes i conseqüències d’un acomiadament improcedent

barea-zango-derecho-del-trabajador

L’acomiadament improcedent és un terme que resulta fonamental en l’àmbit laboral, generant tant interès com inquietud entre els ocupadors i treballadors. Constitueix una situació en la qual el cessament d’un empleat es realitza sense fonament legal sòlid, contravenint les disposicions laborals vigents. En el present article, s’explorarà a fons aquest concepte, destacant les seves implicacions i conseqüències tant per a l’ocupador com per al treballador afectat.

Per a què serveix l’acomiadament improcedent?

En primer lloc, és important comprendre que l’acomiadament improcedent és una figura reconeguda en moltes legislacions laborals al voltant del món, incloent-hi aquells països que compten amb una estructura jurídica que protegeix els drets dels empleats. L’objectiu principal d’aquesta regulació és salvaguardar els interessos del treballador i garantir que es respectin els seus drets laborals fonamentals.

Existeixen diverses raons que poden donar lloc a un acomiadament improcedent, depenent de la legislació laboral de cada país. Alguns motius comuns inclouen discriminació, represàlies per exercir drets laborals, incompliment dels termes contractuals o falta de causa justa relacionada amb l’acompliment del treballador. Aquestes raons es consideren injustificades des del punt de vista legal i poden ser fonaments perquè el treballador afectat present un reclam per acomiadament improcedent.

Un acomiadament es considera improcedent quan es realitza sense una causa justificada o sense complir amb els procediments establerts per la llei. Les raons que poden donar lloc a aquesta situació varien segons la legislació de cada país, però generalment inclouen motius com ara discriminació, represàlies per exercir drets laborals, violació dels termes contractuals o falta de causa justa relacionada amb l’acompliment del treballador.

Quines són les implicacions de l’acomiadament improcedent?

Les implicacions d’un acomiadament improcedent són significatives tant per a l’ocupador com per al treballador afectat. En primer lloc, per a l’ocupador, això pot traduir-se en l’obligació d’indemnitzar al treballador per danys i perjudicis, així com la possibilitat d’enfrontar sancions econòmiques i legals addicionals imposades per les autoritats competents. Depenent de la legislació laboral aplicable, l’ocupador pot enfrontar sancions econòmiques i legals addicionals imposades per les autoritats competents. Aquestes conseqüències no sols afecten la situació financera de l’empresa, sinó que també poden perjudicar la seva reputació i relació amb altres empleats.

D’altra banda, per al treballador acomiadat improcedentment, les conseqüències també poden ser significatives. En alguns països, l’empleat pot tenir dret a la readmissió en el seu lloc de treball o a rebre una indemnització substancial en concepte de compensació per l’acomiadament injustificat. Això busca reparar els danys soferts pel treballador, tant econòmics com emocionals, i restablir la seva estabilitat laboral. No obstant això, és important tenir en compte que els recursos disponibles poden variar segons la legislació aplicable en cada jurisdicció.

despido-improcedente

El procés de l’acomiadament

Com a treballadors podem sofrir un acomiadament per part de l’empresari. Si aquesta extinció del contracte no compta amb la nostra connivència, haurem d’acudir a un Advocat Laboralista per a poder protestar-lo. No és vana l’afirmació que és convenient acudir a un expert per al nostre assessorament, atès que la protesta a l’acomiadament està sotmesa a termini i a requisits que han de respectar-se pel nostre interès propi:

  1. Ha d’interposar-se papereta de conciliació davant el Servei de Conciliacions Individuals de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 20 dies laborables, sense més dilació. Aquesta interposició suspèn el termini durant 15 dies per a interposar la demanda davant el Jutjat.
  2. Aquesta conciliació prèvia és obligatòria en el cas de l’acomiadament.
  3. En aquesta papereta hem d’al·legar les mateixes raons d’oposició que s’al·leguen en la demanda acomiadament davant el Jutjat; per això és rellevant que aquesta papereta la redacti d’inici l’assessor.

La conciliació és un acte en la qual es trobaran les dues parts (nosaltres hem d’acudir obligatòriament) davant un funcionari conciliador, per a intentar arribar a un acord. Si això és possible, haurem d’acudir als Jutjats, que assenyalaran un dia per al judici.

Després del judici, on les parts aportaran les seves proves en aquest acte, i argumentaran les raons en interès propi. El Jutjador dictarà Sentència per la qual declararà l’acomiadament com a procedent, improcedent o nul.

Davant aquesta resolució tant l’empresa o el treballador, podrà recórrer contra la decisió davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposant l’anomenat Recurs de Suplicació; un recurs molt tècnic i que exigeix la presència d’un advocat, de nou.

Les conseqüències de l’acomiadament improcedent després de la Sentència del Jutjat o la posterior Sentència (en cas d’interposició del Recurs de Suplicació) del TSJ de Catalunya, és que l’empresa haurà d’abonar al treballador la quantitat de 45/33 dies per any, en concepte d’indemnització.

Aquesta declaració ve a dir que no són unes certes o que no s’han pogut acreditar les raons per a acomiadar-nos. Recordem que és l’empresa la que ha d’acreditar els fets que cita en la carta d’acomiadament si ha existit; sense que en l’acte de judici es puguin al·legar més fets que els que es van citar en aquesta.

Aquesta quantitat la podem obtenir fàcilment a través del càlcul d’indemnitzacions de la pàgina web del Poder Judicial, que és d’on l’obtenen els Magistrats per a dictar les seves Sentències. La quantitat dependrà del salari i l’antiguitat declarats provats en la Sentència.

En conclusió

L’acomiadament improcedent és un concepte rellevant dins de l’àmbit laboral que busca salvaguardar els drets dels treballadors i promoure una relació laboral justa.

La seva existència implica conseqüències significatives tant per a l’ocupador com per al treballador afectat. Per tant, és essencial que les empreses i els empleats estiguin familiaritzats amb la legislació laboral aplicable al seu país i segueixin els procediments adequats per a evitar situacions d’acomiadament improcedent. La prevenció i el compliment de les normes laborals són pilars fonamentals per a una convivència harmoniosa i equitativa a l’entorn de treball.

Aprofiti l’experiència i coneixement legal dels nostres professionals i protegeixi els seus drets laborals. El nostre servei d’advocacia especialitzada és aquí per a brindar-li assessorament i representació en casos d’acomiadament improcedent o altres qüestions laborals. No deixi que els seus drets siguin vulnerats. Posi’s en contacte amb nosaltres avui mateix per a una consulta confidencial i descobreixi com podem ajudar-lo a aconseguir una resolució justa. No esperi més, prengui mesures i asseguri el seu benestar laboral amb els nostres serveis legals de qualitat.

 

Escrit perMarc Puigmal VillegasAdvocat laboralista.