Els pagaments en efectiu per compres o serveis no poden superar els 1.000 euros

Si bé no és habitual efectuar compres superiors a 1.000€ sí que és possible que en els propers dies acabem efectuant alguna que superi aquest import a causa de les festes nadalenques.

En cas de tenir prevista alguna compra que impliqui una despesa igual o més gran, cal tenir en compte que des del passat 11 de juliol de 2021 no es poden pagar a Espanya les operacions amb un import igual o superior als 1.000 euros, això inclou tant qualsevol tipus de compra en establiments com el pagament a un professional si, per exemple, s’ha d’efectuar alguna instal·lació o reparació a la nostra llar.

Això és degut a la Llei 11/2021 de 9 de juliol que en un dels seus apartats especifica el següent: “…modificació que s'introdueix en el règim substantiu dels pagaments en efectiu, dirigida a aprofundir en la lluita contra el frau fiscal, disminuint el límit general de pagaments en efectiu de 2.500 a 1.000 euros.”

Així doncs, com a mesura per evitar el frau amb el blanqueig de capital s'ha passat de l'anterior límit de 2.500€ a 1.000€ per a tots els pagaments en efectiu que es facin entre un comerç o un professional amb un particular, entenent com a pagament en efectiu tot aquell que es faci mitjançant l'ús de moneda nacional o estrangera i també mitjançant els xecs al portador.

Compte amb els pagaments fraccionats

Si es dóna el cas, és millor evitar la temptació de pagar de forma fraccionada per evitar sancions ja que l'Agència Tributària no té en compte només un pagament puntual sinó la suma total de l'operació.

A més, si per exemple una persona fa diverses compres al llarg del dia en uns grans magatzems o en un centre comercial i Hisenda detecta que aquestes compres estan interrelacionades entre si llavors el comprador també podria haver d'enfrontar-se a una sanció. En aquest cas, de manera excepcional, l'establiment on es van fer les compres quedaria exempt de qualsevol responsabilitat perquè es considera que el comerç venedor no disposa de prou mitjans per poder relacionar les compres d'un mateix client.

Les sancions

En cas de detectar-se l'incompliment de la norma esmentada la multa ascendirà a un 25% de l'import abonat i el pagament serà solidari, és a dir, haurà d'afrontar el pagament de la multa tant el pagador com el receptor.

A més, en el cas que una de les parts denunciï l'altra, el denunciant quedarà exempt de responsabilitat i no haurà de pagar cap sanció per haver estat el primer a comunicar aquesta irregularitat.

Recomanacions

A la vista del que s'ha explicat, el més aconsellable en el cas d'haver d'afrontar un pagament igual o superior a 1.000€ és el següent:

  • Faci aquest pagament sempre mitjançant un mètode que permeti identificar els intervinents en l'operació, com són el pagament mitjançant targeta o la transferència.
  • Sol·liciti sempre un rebut o factura del pagament realitzat.
  • Conservi aquest justificant de pagament durant un termini de 5 anys que és el límit de temps en què l'Agència Tributària li pot sol·licitar que justifiqui la compra.

Escrit perJordi Zango NovellDirector del Departament
de Màrqueting i Multimèdia.
Font/s: