Mesures disciplinàries a la feina: acomiadament i sancions (II)

Seguint amb la primera part d'aquest article, on parlàvem sobre l'acomiadament disciplinari, passem ara a parlar de les sancions disciplinàries.

Terminis per a les sancions

Segons l’article 60 de l’Estatut dels treballadors, i una vegada comesa la falta por l’empleat, l’empresa té un termini diferent per sancionar en funció de la gravetat de la falta:

  • Deu dies per a les faltes lleus.
  • Vint dies per a les faltes greus.
  • Seixanta dies per a les molt greus.

El còmput del termini comença des que l’empresa va tenir coneixement de la comissió de la falta per part del treballador.

Si l'empresa no té coneixement del fet, hi haurà un termini màxim de sis mesos per poder sancionar, si en tingués coneixement amb posterioritat, independentment de la gravetat de la falta.

Sancions i reincidència

D'altra banda i en primer lloc, cal desmuntar el mite que hi ha un registre o expedient públic de sancions dels treballadors, és una llegenda urbana possiblement promoguda per empresaris que de cap manera no existeix, i per això no pot perjudicar mai el treballador.

En segon lloc, un treballador no pot ser sancionat per l'empresa per uns mateixos fets dues vegades. Tot això prové del principi del dret penal “nos bis in ídem”, extrapolat a l'àmbit laboral sancionador.

Un cop hagi estat sancionat l'empleat, l'empresa no podrà tornar a sancionar-lo, llevat que el treballador torni a fer un altre incompliment laboral o que es consideri reincidència.

Les sancions no tenen un termini de caducitat una vegada sancionat el treballador, ja que no té cap rellevància per al futur.

Però als efectes de reincidència sí que pot tenir-ne repercussió.

Aquesta reincidència no es pot considerar si la sanció no és ferma, i no serà ferma mentre un jutge no confirmi la sanció, seguint el procés dels articles 114 i 115 de la Llei de la Jurisdicció Social.

Impugnació de les sancions

Una sanció pot ser impugnada pel treballador davant dels tribunals de justícia en un termini de 20 dies hàbils des de la notificació.

Si la sanció no s'impugna dins dels 20 dies laborals des de la seva comunicació formal, aleshores és ferma.

Sempre és aconsellable impugnar totes les sancions imposades per l'empresa, s'hi estigui o no conforme, tenint en compte que en el procés laboral les costes gairebé són inexistents.

Acumulació de sancions i acomiadament disciplinari

En resum, el cometre diverses faltes lleus o greus en un període determinat en el temps indicat al conveni col·lectiu, podrà ser considerat com a falta molt greu, podent suposar l'acomiadament disciplinari per reincidència.

I és evident que davant d'un procés d'acomiadament disciplinari, els jutges tindran en compte les sancions fermes imposades prèviament al treballador.

Escrit perMarc Puigmal VillegasAdvocat.