Mesures excepcionals en l’àmbit laboral a causa del Coronavirus-19 per a treballadors per compte d’altri

El passat dia 18 de març de 2020 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, pel qual s'amplien les mesures adoptades fins ara per fer front a les circumstàncies econòmiques excepcionals en les quals ens veiem tots implicats a causa del COVID-19.

Mitjançant el manifestat Reial Decret Llei, el govern espanyol articula una sèrie de mesures en l'àmbit laboral i de la Seguretat Social amb el clar objectiu de donar suport a la continuïtat en l'activitat productiva i el manteniment de l'ocupació i així, combatre la caiguda de la demanda i la interrupció de l'activitat productiva motivada pel COVID-19. Entre aquestes mesures extraordinàries, són de destacar les següents:

Dret a l'adaptació d'horari i reducció de jornada

Tindran dret a l'adaptació de la jornada i / o la reducció de la mateixa, els treballadors que acreditin tenir deures de cura personal pel que fa al cònjuge, parella de fet i familiars consanguinis fins al 2n grau com a conseqüència directa de l'emergència sanitària (per raons d'edat, malaltia, discapacitat) quan:

 • Sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l'atenció d'alguna de les persones indicades i necessiti de cura personal i directe com a conseqüència directa del COVID-19.
 • Hi hagi decisions adoptades relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos.
 • La persona que fins al moment s'hagués encarregat de la cura o assistència directes de cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona treballadora no pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

L'adaptació de jornada pot consistir en:

 • Canvis de torn.
 • Alteració de l'horari laboral.
 • Horari flexible.
 • Jornada partida o continuada.
 • Canvi de centre de treball.
 • Canvi de funcions.
 • Canvi de forma de prestació de treball (incloent el treball a distància, el que coneixem com "teletreball").

Pel que fa a la reducció especial de jornada cal dir que aquesta suposarà la reducció proporcional del salari i s'ha de comunicar a l'empresa amb 24 hores d'antelació.

Suspensió de contractes i reducció de jornada: ERTO per força major relacionat amb el Covid-19

ERTO és l'acrònim de "Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal".

Quines suspensions de contracte i reduccions de jornada estan justificades per força major?

Es considerarà que les suspensions de contracte i reduccions de jornada es produeixen per força major quan que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'Estat d'Alarma, i impliquin:

 • Suspensió o cancel·lació d'activitats.
 • Tancament temporal de locals d'afluència pública.
 • Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i / o les mercaderies.
 • Manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat.
 • Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats.

Quin és el procediment a seguir?

El procediment s'iniciarà mitjançant la sol·licitud de l'empresa, a la qual ha d'adjuntar un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d'activitat com a conseqüència del COVID-19, adjuntant així mateix, tota la documentació acreditativa al respecte.

L'empresa ha de comunicar la seva sol·licitud als treballadors que es vagin a veure afectats (o d'existir, a la seva representació) donant-los trasllat de l'informe a què s'ha fet referència anteriorment, així com de la seva documentació acreditativa.

L'autoritat laboral, haurà de constatar l'existència de força major, si aquesta és la causa que motiva la suspensió dels contractes o la reducció de la jornada.

La resolució de l'autoritat laboral competent s'ha de dictar en el termini de 5 dies des de la presentació de la sol·licitud, amb l'informe previ (potestatiu) de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i s'ha de limitar a constatar que la força major al·legada per l'empresa és real correspon a aquesta la decisió sobre l'aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que produiran efectes des de la data del fet causant de la força major.

Quines especialitats implica aquest procediment en matèria de cotització?

 • Quan l'empresa tingui menys de 50 treballadors, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció.
 • Si l'empresa tingués 50 treballadors o més, en situació d'alta a la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar arribarà al 75% de l'aportació empresarial.

No obstant això, aquesta exoneració no afectarà a la persona treballadora ja que es considerarà efectivament cotitzat aquest període.

Suspensió de contracte i reducció de jornada: ERTO per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció relacionades amb el Covid-19

En els supòsits que l'empresa decideixi acollir-se a la suspensió de contractes o reducció de jornades per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el COVID-19 però sense intervenir força major, se seguirà el següent procediment:

 • Si no hi ha representació legal de les persones treballadores, es conformarà una comissió representativa per negociar el període de consultes formada per tres treballadors de la pròpia empresa, havent de constituir en el termini improrrogable de 5 dies.
 • El període de consultes entre l'empresa i la representació de les persones o la comissió en el seu defecte, no ha d'excedir el termini de 7 dies.
 • L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sol·licitud la qual és potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de set dies.

Quines especialitats implica aquest procediment en matèria de cotització?

En els supòsits en què l'empresa decideixi la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball per causes diferents de força major, els treballadors es podran acollir a la prestació per desocupació, encara que no compleixin amb el període de cotització necessari per a això.

El període en el qual es trobin percebent la prestació per desocupació no computarà com a període consumit i la durada de la prestació s'estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les quals porta causa.

Vegi també l’article relacionat: Mesures excepcionals en l’àmbit laboral a causa del Coronavirus-19 per a treballadors per compte propi o autònoms

Escrit perCarolina Escobar BuenoAdvocada.
Directora de la nostra oficina a Badalona.