Mesures excepcionals en l’àmbit laboral a causa del Coronavirus-19 per a treballadors per compte propi o autònoms

Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als autònoms

S'aprova de manera excepcional una prestació per cessament d'activitat pels treballadors per compte propi o autònoms que s'hagin vist obligats a tancar els seus negocis i se'ls hagi suspeses les seves activitats o hagin patit una reducció de facturació en al menys, un 75%.

Qui pot beneficiar-se?

S'estableix una prestació extraordinària per cessament d'activitat pels afectats per declaració de l'Estat d'Alarma per:

  • Treballadors per Compte propi o Autònoms, les activitats quedin suspeses, en virtut del que preveu l'esmentat Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
  • Treballadors per Compte propi o Autònoms quan la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda a, al menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Quin és el període de vigència d'aquesta mesura?

Aquesta mesura s'estableix amb caràcter excepcional i ve limitada a un període d'un mes, a comptar a partir de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma o fins l’últim dia del mes en què finalitzi l’Estat d'Alarma, de prolongar-se aquest durant més d'un mes.

Quins requisits s'han de reunir?

  • Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'Estat d'Alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte propi o Autònoms o, si s'escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
  • En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, al menys, un 75%, en relació amb la efectuada en el semestre anterior.
  • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Això no obstant, es podrà regularitzar la situació d'impagament en el termini de 30 dies naturals per poder tenir accés a la prestació.

Com es determina l'import de la prestació?

La quantia de la prestació regulada es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora.

Si no s'acredita el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte propi o Autònoms.

Tanmateix, és important saber que el temps de la percepció de la prestació s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat que el beneficiari pugui tenir en el futur.

També s'ha de conèixer que la percepció d'aquesta prestació és incompatible amb la percepció de qualsevol altra prestació de la Seguretat Social.

Vegi també l’article relacionat: Mesures excepcionals en l’àmbit laboral a causa del Coronavirus-19 per a treballadors per compte d’altri

Escrit perCarolina Escobar BuenoAdvocada.
Directora de la nostra oficina a Badalona.