Moratòria de deute hipotecari (II): com sol·licitar-la i efectes

Quina documentació s'ha de presentar davant l'entitat creditora?

Les condicions previstes per a accedir a la moratòria hipotecària s'hauran d'acreditar davant de l'entitat de crèdit mitjançant la presentació dels següents documents:

 • En cas de situació legal d'atur, mitjançant certificat lliurat per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

 • En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat lliurat per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada pel interessat.

 • Pel que fa a les persones que integren la unitat familiar:

  • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.
 • Pel que fa a la titularitat dels béns:

  • Nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
  • Escriptures de compravenda de l'habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària.
 • Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons el Reial Decret Llei. En aquest sentit cal advertir que, aquell deutor que s'hagi beneficiat de les mesures sense reunir els requisits previstos per a la seva sol·licitud serà responsable dels danys i perjudicis i de la responsabilitat que hagi pogut incórrer.

Quin és el termini per a presentar la sol·licitud?

Els deutors que reuneixin els requisits podran sol·licitar del creditor una moratòria en el pagament del préstec amb garantia hipotecària per a l'adquisició del seu habitatge habitual, fins a quinze dies després de la fi de la vigència del Reial Decret Llei 8/2020 (això és en principi, en el termini d'un mes i quinze dies des de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei (18 de març de 2020), sense perjudici de les pròrrogues que es puguin acordar).

Presentada la sol·licitud, l'entitat creditora procedirà a la seva implementació en un termini màxim de 15 dies.

Una vegada concedida la moratòria l'entitat creditora comunicarà al Banc d' Espanya la seva existència i durada a efectes comptables i de no imputació de la mateixa en el còmput de provisions de risc.

Quins efectes té?

La moratòria hipotecària comportarà la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per a la mateixa (no s'estableix termini). L'entitat creditora no pot exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització de capital o pagament d'interessos), ni íntegrament, ni en un percentatge. Tampoc es reporten interessos.

Així mateix, durant la vigència de la moratòria resultarà inaplicable la clàusula de venciment anticipat tot i que la mateixa consti en el contracte de préstec hipotecari.

Si no l’ha vist, en el que és la primera part d’aquest article li explicàvem els requisits i a quins contractes s’aplica la moratória del deute hipotecari. Vegi l’anterior article: Moratòria de deute hipotecari (I)

Escrit perCarolina Escobar BuenoAdvocada.
Directora de la nostra oficina a Badalona.