Tràmits i documentació necessaris per llogar un immoble

Sovint es pot pensar que llogar un immoble, ja sigui un habitatge, un local o una plaça d’aparcament comporta uns tràmits enrevessats i feixucs, tant per l’arrendador (la persona que posa a disposició d’altre el bé immoble del qual és propietari a canvi d’una retribució), com pel llogater (la persona que retribuirà al propietari de manera mensual a canvi de l’ús del bé referenciat al contracte de lloguer).

És ben cert que, per adequar-nos a la llei, hem de seguir una sèrie de passos i completar-los correctament per aconseguir l’anomenada “seguretat jurídica”, i més en un context en el qual podem arribar a parlar d’habitatge, una de les necessitats bàsiques per a qualsevol persona.

En aquest article intentarem desgranar de manera gradual quins són els tràmits i quina és la documentació necessària per poder llogar un immoble des del punt de vista de tots els subjectes que participen en aquests.

Tinc un immoble en propietat i el vull llogar, com ho puc fer? Què necessito?

Arribats al punt en què ens trobem que tenim una propietat i volem llogar-la, apareixen moltes incògnites. Com ho faig? A qui li encarrego aquesta feina? Què necessito? He d’entregar-la tal com la tinc o requereix alguna actuació abans de poder llogar-la?

El missatge que des de Barea & Zango emetem és el següent: tranquil·litat, només necessitem com a molt 4 documents per llogar el seu immoble.

En primer lloc, i per saber la identificació de l’arrendador, necessitem el DNI on consta qui és la persona que vol posar a disposició d’altra l’ús de la seva propietat.

En segon lloc, per a què pugui rebre correctament el pagament de la renda mensual a la liquidació de la seva propietat, necessitarem el certificat de titularitat del compte bancari, així com el número de compte corrent.

En tercer lloc, i entrant directament en l’immoble, requerirem que aquest es trobi en bones condicions, així com l’expedició del Certificat d’Eficiència Energètica on constin les característiques energètiques de l’habitatge o finca.

El CEE ha d’estar elaborat per un tècnic especialista i competent, normalment un enginyer energètic o un arquitecte. En aquest cas, és informació útil per saber quin és el valor i temps d’escalfar o refredar l’espai on es viu.

En últim lloc, però no menys important, en el cas de voler llogar un habitatge necessitarem la cèdula d’habitabilitat, que és un document que acredita l’esmentada habitabilitat i que les condicions per residir-hi són adients segons la normativa vigent en el moment.

Aquest document no seria necessari tramitar-lo en cas de llogar una plaça d’aparcament, per exemple. És expedit per un arquitecte tècnic, el qual ha de prendre mides de l’habitatge, fer un estudi intensiu de les seves condicions i, finalment, emetre un document on es confirmi o no l’habitabilitat de l’immoble.

Un dels requisits per a poder posar en lloguer un immoble és el Certificat d’Eficiència Energètica, el qual és expedit habitualment per un arquitecte o un enginyer energètic.

Què faig si no disposo dels documents acreditatius necessaris per posar a llogar un immoble?

No es preocupi, són tràmits habituals al nostre departament de Gestió Immobiliària i Patrimonial. Per tant, s’ho podem gestionar amb enginyers i arquitectes qualificats.

Si el té tramitat, tingui en compte que són documents amb data de caducitat. Tenen un temps determinat de vigència i un cop passat aquest període, s’haurà de tornar a tramitar per actualitzar dades, si escau.

Vull llogar un immoble i ja he fet visites, quin és el següent pas?

D’altra banda, podem trobar-nos en la situació d’haver de llogar un immoble, sigui per treballar, estudiar o viure-hi. Hem fet visites i ens demanen la documentació per poder estudiar-la i donar-nos una resposta, però no sabem què ens poden demanar.

Els documents que ens requereixen tenen la funció d’acreditar la solvència econòmica de la persona que ha d’entrar en un pis i, per tant, són indicis de què l’obligació principal del llogater es complirà amb una alta probabilitat.

El primer que hem d’acreditar és el nivell d’ingressos del llogater, aquest punt el podem comprovar mitjançant la nòmina (dirigit a treballadors assalariats), i si no fos possible mitjançant la declaració de l’IRPF sense que sigui alternatiu demanar un o altre, sempre es poden demanar tots dos junts per augmentar la fiabilitat.

Quant a les nòmines, és possible demanar les últimes tres rebudes, per tal d’analitzar aspectes que s’hi reflecteixen en aquesta com l’antiguitat, el salari base i les pagues extraordinàries, així com retencions i altres deduccions fiscals.

Addicionalment, se sol demanar el contracte laboral per conèixer la situació laboral del llogater i quin és el tipus de contracte que té amb la seva empresa. La raó és senzilla: un contracte indefinit dona més garantia de pagament que un contracte temporal i, per tant, pot acreditar amb més pes la bona solvència.

Finalment, un propietari pot demanar garanties addicionals si no es poden acreditar suficients ingressos a part de la fiança, que és la garantia legal obligatòria. Això pot reflectir-se en documents com: avals bancaris o personals, assegurances d’impagaments o dipòsits.

La solvència econòmica es demostra amb la presentació de les últimes nòmines i el contracte laboral.

Hem confluït arrendador i arrendatari i volem signar un contracte de lloguer, quin és el procés a seguir?

Una vegada arrendador i arrendatari s’accepten com a tal cal redactar un contracte de lloguer on es reflecteixin els pactes que han acordat ambdues parts, així com aspectes claus que regiran la relació entre ells.

El contracte de lloguer és un document en el qual es fa constar la voluntat de l’arrendador en cedir l’ús a una altra persona durant un temps, amb un preu i amb unes condicions pactades que determinaran quina és la relació entre els interessats.

És imprescindible que al contracte de lloguer constin algunes dades, tals com la identificació de l’immoble que s’arrendarà; noms i cognoms de propietari i llogater; quantitat anual de la renda; dates d’inici i finalització; quina serà la forma de pagament; la fiança…

Finalment, el contracte es signarà per ambdues parts a totes les cares del paper, es gestionarà l’ingrés corresponent a la fiança a l’Institut Català del Sòl i es tramitarà l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). Quan s’hagin complert tots aquests passos, ja tindrem enllestit el nostre contracte de lloguer d’immoble.

En qualsevol cas, no dubti en consultar-nos qualsevol qüestió referent a la formalització del seu contracte de lloguer. Estarem encantats d’atendre les seves preguntes.

Escrit perLeyre Julián ObandoGestió Immobiliària
i Patrimonial.