Avís legal

En compliment del que disposa el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’entitat responsable per al tractament de les dades personals és Barea & Zango, que els tractarà de manera confidencial amb les mesures de seguretat oportunes.

Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió o oposició pot dirigir-se per escrit a Barea & Zango Blue, al carrer Comte d’Urgell, 240, 1ºB de Barcelona (08036) o mitjançant el correu electrònic info@bareazangoblue.com.

A més, disposa també de la possibilitat d’aconseguir, en un format electrònic organitzat i habitualment emprat, una còpia de les dades que siguin objecte de tractament, per a que els pugui transmetre a un altre responsable de tractament sense impediments.