El Dret d’admissió

El dret d'admissió és el dret pel qual els propietaris o titulars d'un negoci o d'un esdeveniment es reserven l'atribució de l'ingrés o la permanència d'altres persones al lloc. Per a què aquesta exclusió sigui vàlida sempre han d'existir fonaments objectius i no subjectius, és a dir, en cap cas no pot suposar algun tipus de discriminació.

A Espanya, en tenir les comunitats autònomes el dret exclusiu en aquest aspecte, les lleis encarregades del dret d'admissió i tot allò relacionat amb esdeveniments públics, activitats de recreació i establiments públics són elaborades per cada comunitat autònoma, per la qual cosa no disposem de una normativa nacional en aquest àmbit.

A Catalunya, concretament, hem de distingir entre el dret d'admissió a l'àmbit del turisme (hotels i apartaments, entre d'altres) i l'àmbit de les activitats de restauració i recreatives musicals (restaurants i discoteques, per exemple).

Dret d'accés als establiments d'allotjament turístic

Les persones titulars d'un establiment d'allotjament turístic poden desallotjar del seu establiment les persones que incompleixin les regles de la bona convivència i/o d'higiene, així com les persones que pretenguin entrar o romandre a l'establiment amb finalitat diferent del propi allotjament.

El dret d'accés en aquest àmbit està regulat a Catalunya per la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya. Concretament l'article 39 bis de la Llei esmentada fixa:

“L'accés i la permanència als establiments d'allotjament turístic es poden condicionar al compliment de reglaments d'ús o de règim interior." (…) “Els titulars de les empreses turístiques poden impedir la permanència als seus establiments d'allotjament turístic dels usuaris que incompleixin algun dels deures que estableix l'article 31.”

Aquest article 31 determina que els usuaris turístics tenen el deure de complir les condicions pactades, respectar les instal·lacions, etc. En cas contrari, se'ls pot denegar l'accés o se'ls pot desallotjar, segons el cas.

Dret d'admissió per a bars, restaurants, bars restaurants, salons de banquets, bars musicals, discoteques, sales de ball, cafès teatre i cafès concert i similars

El dret d'admissió en aquests casos està regulat a Catalunya per la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i pel Decret 112/2010, del 31 d'agost , pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

L'article 51 del Decret esmentat estableix que els titulars d'aquest tipus d'establiments estan obligats a impedir l'accés a:

a) Les persones que vulguin accedir una vegada superat l'aforament màxim autoritzat establert a la llicència.

b) Les persones que manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l'odi, la violència o la discriminació (…) i, en especial, a les que es comportin de forma agressiva o provoquin aldarulls a l'exterior o a l'entrada, a les que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i a les que portin robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals.

c) Les persones que mostrin símptomes d'embriaguesa o que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes si les han consumit.

d) Les persones que no reuneixin les condicions d'edat mínima requerida.

A més, el titular del negoci pot aplicar les pròpies condicions específiques. Per això ha de presentar una còpia del rètol amb les condicions esmentades a l'organisme competent, el qual pot requerir-ne la modificació si considera que no compleix els límits i requisits legals.

Escrit perMontserrat López GrabuledaAdvocada.
Font/s:
  • Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña https://bit.ly/3CbRe9V
  • Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas https://bit.ly/3pzeqtB
  • Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas https://bit.ly/3IAI4Gi